In 2008 hebben de Lowys Porquin Stichting (LPS) en Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal (KPO), OLCO benaderd voor het procesmanagement met betrekking tot hun beoogde samenwerking. Deze samenwerking heeft gestalte gekregen op de uitbreidingslocatie ‘De Markiezaten’ in de vorm van een geïntegreerd visionair gebouw, een brede voorziening. Het betreft een integratie van het basisonderwijs van LPS en het SO- & VSO onderwijs van KPO met Kobalt, SDW & Stichting Peuterspeelzalen. Zij hebben met elkaar samengewerkt om deze unieke combinatie en deze complete dagvoorziening te realiseren.

De start

OLCO is samen met de initiatiefnemers dit proces in december 2008 gestart d.m.v. een intensieve werksessie met alle betrokkenen. Hierbij werd OLCO gevraagd, de haalbaarheid van samenwerking tussen de partners en de mogelijke samenwerkingsvorm te onderzoeken. Tevens werd parallel onderzocht welke mogelijkheden er waren om de wensen en eisen van deze partners op de krappe en bijzondere locatie te laten realiseren. Uiteindelijk zijn de bovenvermelde organisaties na intensief overleg gekomen tot overeenstemming om gezamenlijk te investeren in deze samenwerking.

Visie samenwerking

De nieuwbouw was een mooie stap in het verwezenlijken van de visie van LPS m.b.t. gemengde scholen in Bergen op Zoom. De uitbreiding van het werkgebied van KPO naar Bergen op Zoom, is eveneens conform de eigen wens en het beleid van de gemeente Bergen op Zoom. De partners die zich hebben aangesloten betreffen maatschappelijke organisaties, welke reeds een inhoudelijke samenwerking hadden met beide scholen. Hiermee ontstond een complete dagvoorziening met synergie voor alle betrokken organisaties en de kinderen. Dit heeft geresulteerd in partnership op basis van de volgende visie:

“Kinderen helpen in het ontwikkelen van hun talenten en ambities. Centraal staat de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk binnen de brede context van de samenleving en zijn omgeving, kortom het differentiëren van de diensten op de behoefte en mogelijkheden van het kind om hem voor te bereiden op zijn positieve plek in de maatschappij”.

Rol OLCO

Bij de nieuwbouw van de huisvesting acteerde OLCO op twee manieren. Enerzijds als adviseur voor gebruik en exploitatie van het vastgoed en anderzijds als procesmanager van het ontwerp en bouwproces. OLCO heeft eveneens ten tijde van de realisatie de directievoering en het dagelijks toezicht uitgevoerd om optimale sturing op kwaliteit te waarborgen. Twee onderdelen waren cruciaal in de fase van initiatief, namelijk het juist formuleren van de vraagstelling, het verwachtingspatroon van de gebruikers en het vertalen hiervan op een financieel verantwoorde wijze in een Programma voor het gebouw en de exploitatie. OLCO had de verantwoordelijkheid de geformuleerde visie in samenwerking om te zetten in heldere kaders waarmee een “Fit for Purpose gebouw” is gerealiseerd. Het gebouw is de vertaalslag van de visie in huisvesting, van inhoud en gebruik naar vormgeving en functie. OLCO heeft daarbij gestreefd naar het verwezenlijken van de wens naar een gezamenlijk dak waaronder in de breedste zin wordt samengewerkt.

Uit de eerste bespiegelingen bleek, dat er flexibel gedacht moest worden over de inpassing van het omvangrijke programma op de locatie. Er moesten keuzes gemaakt worden t.a.v. de plaats van gebruikers in het gebouw. Wat was bouwtechnisch en organisatorisch de beste positionering van ruimten? Dit heeft OLCO voordat Kraaijvanger Urbis het plan heeft uitgewerkt opgezet op basis van een integraal logistiek model.

Programma

Op de nieuwe locatie heeft LPS 17 groepslokalen in de samenwerking met KPO, die een nevenvestiging voor 13 groepen (SO en VSO) voor De Kameleon heeft gerealiseerd. Het programma is uitgebreid met een gymzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang (Kobalt), een peuterspeelzaal (SPB) en zorggerelateerde functies (SDW). Allen organisaties welke gerelateerd zijn aan kinderen en/of zorg. Tot slot heeft de gemeente een CJG voorpost gerealiseerd.

OLCO heeft voor de samenwerking geadviseerd t.a.v. huisvesting, maar ook vele thema’s, zoals het gemeenschappelijk gebruik & organisatie van ruimten, juridische en fiscale aspecten van de samenwerking, exploitatie en samenwerking in de complete dienstverlening. Daarnaast heeft OLCO de private investeerder bijgestaan in de onderhandelingen met de gemeente t.a.v. grond en erfpacht.

De financiering

De financiering van een dergelijk initiatief is voor de scholen omschreven in de onderwijsverordening. Toch heeft OLCO door het programma efficiënt en slagvaardig te ontwikkelen, kunnen investeren in maatregelen die de exploitatie positief beïnvloedde zoals: vloerverwarming en koeling, mossedum dak, hoogwaardige afwerking als een gietvloer en houten lambrisering. Eveneens voldoet het comfort, de akoestiek en het klimaat aan de eisen van de “frisse Scholen”. De totaalinvestering is gebaseerd op comfort en kwaliteit met de focus op de totale looptijd van de exploitatie binnen de gestelde budgetten.

Conclusie

De doelstelling om de school in 2,5 jaar vanaf de eerste oriënterende gesprekken tot ingebruikname te ontwikkelen is gehaald. Het is zelfs gelukt om binnen de gestelde normkosten en budgetten de extra kwaliteit van het gebouw mogelijk te maken. Hiermee heeft OLCO laten zien door zijn aanpak een gebouw te realiseren, dat zowel voor de gebruikers als de eigenaar een grote voldoening geeft. Een voorbeeld voor samenwerking en integrale onderwijshuisvesting!

Mark Westra

Mark Westra

Directeur-eigenaar
+31 6 2909 8878

Meer info?

Neem contact op met Mark Westra, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Leren

Ontdekkend leren in één gebouw

Variantenstudie De Noordwijkse School
Leren

Inspirerende en duurzame onderwijsaccommodatie

Montessorischool Centrum Hilversum
Leren