Het schoolgebouw van Montessori School Centrum (MSC) in Hilversum is sterk verouderd; functioneel kan het geen invulling geven aan de recent opgestelde onderwijsvisie en ook technisch voldoet het niet aan de laatste standaarden. OLCO is door Stichting Hilversumse Montessorischolen (SHM) ingeschakeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie betreft renovatie dan wel vervangende nieuwbouw. De hieruit volgende businesscase zal dienen als input voor bestuurlijke besluitvorming.

Doelstelling van de opdrachtgever

Gemeente Hilversum heeft recent een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. Binnen dit plan wordt MSC hoog geprioriteerd voor vernieuwing. Stichting Hilversumse Montessorischolen streeft een toekomstbestendig gebouw te realiseren met een hoog duurzaamheidsniveau en lage onderhoudskosten. Het gebouw krijgt een educatieve waarde voor versterking van het (duurzaam) bewustzijn van de leerlingen. Tevens wordt beoogd het gebouw flexibel in te delen, zodat optimaal kan worden ingespeeld op toekomstige veranderingen.

Projecttoelichting

OLCO voert de haalbaarheidsstudie uit en stelt de businesscase op. Uitgangspunt is een schoolgebouw van 2.050 m2 BVO met daarnaast 511 m2 vernieuwde gymzaal en ca 1.100 m2 speelplein. Tezamen met het schoolbestuur, gemeente en aangrenzende grondeigenaren wordt bekeken in hoeverre het toekomstige schoolgebouw het meest optimaal op de locatie kan worden ingepast.

Rol OLCO

OlCO voert het projectleiderschap van dit proces en geeft uitwerking aan de varianten voor renovatie en nieuwbouw. Hiervoor wordt een ruimtelijk en technisch Programma van Eisen opgesteld dat gebruikt wordt ter bepaling van de ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassingsmogelijkheden en financiële haalbaarheid. Dit wordt getoetst aan het vooraf geformuleerde afwegingskader. Op basis hiervan wordt een advies voor renovatie dan wel nieuwbouw gesteld.

Duurzaamheid

Zowel OLCO als Stichting Hilversumse Montessorischolen streven hoge duurzaamheidsambities na. Immers, beide partijen zijn overtuigd dat duurzaamheid niet alleen extra waarde creëert voor het gebouw en in lagere exploitatiekosten resulteert, maar ook een prettige en inspirerende leeromgeving oplevert. Voor duurzaamheid worden meerdere scenario’s als all-electric, energieneutraal en klimaatneutraal door OLCO uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. Doelstellingen en uitgangspunten met betrekking tot circulariteit worden in samenspraak met de stichting geformuleerd en vervolgens geïncorporeerd in de businesscase.

Robert Klein

Robert Klein

Senior Projectmanager
+31 (0)6 28 67 72 32

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Meer projecten:

Leren

Ontdekkend leren in één gebouw

Variantenstudie De Noordwijkse School
Leren

Studeren, onderzoeken en samenwerken

Renovatie Fontys locatie Nexus, Eindhoven
Leren

Bewegen en leren in een duurzame omgeving

Basisschool, kindcentrum en sporthal De Dijsselbloem Leidschendam-Voorburg