Het schoolgebouw van Montessori School Centrum (MSC) in Hilversum is sterk verouderd; functioneel kan het geen invulling geven aan de recent opgestelde onderwijsvisie en ook technisch voldoet het niet aan de laatste standaarden. Op basis van het door OLCO uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek en de hieruit volgende businesscase heeft de gemeente Hilversum besloten tot vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. In vervolg hierop is OLCO door Stichting Hilversumse Montessorischolen ingeschakeld voor voeren van het integrale project- en procesmanagement. Oplevering en ingebruikname eind 2025.

Projectupdate Montessorischool Centrum Hilversum

Een nieuw jaar, een nieuwe opdracht!

In 2021 is OLCO door Stichting Hilversumse Montessorischolen gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar renovatie en nieuwbouw scenario’s voor het Montessorischool Centrum in Hilversum. Op basis van de opvolgende business case heeft gemeente Hilversum besloten tot vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Na wederzijdse tevredenheid heeft de Stichting aan OLCO de opdracht verstrekt het integraal project- en procesmanagement te voeren voor ontwikkeling en realisatie van dit project. Een prettige samenwerking wordt hiermee voortgezet!

Wij zijn inmiddels gestart met het opstellen van het Programma van Eisen, in samenspraak met het schoolbestuur en de gebruikers. Vervolgens zal de aanbesteding van het ontwerpteam worden opgestart!

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

Gemeente Hilversum heeft recent een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. Binnen dit plan wordt MSC hoog geprioriteerd voor vernieuwing. Stichting Hilversumse Montessorischolen streeft een toekomstbestendig gebouw te realiseren met een hoog duurzaamheidsniveau en lage onderhoudskosten. Het gebouw krijgt een educatieve waarde voor versterking van het (duurzaam) bewustzijn van de leerlingen. Tevens wordt beoogd het gebouw flexibel in te delen, zodat optimaal kan worden ingespeeld op toekomstige veranderingen.

Projecttoelichting

OLCO heeft eerder de haalbaarheidsstudie uitgevoerd en stelde een business case op. Het uitgangspunt na de besluitvorming is een schoolgebouw van 2.050 m2 BVO met daarnaast 540 m2 vernieuwde gymzaal en ca 1.100 m2 speelplein. Tezamen met het schoolbestuur, gemeente en aangrenzende grondeigenaren wordt bekeken in hoeverre het toekomstige schoolgebouw het meest optimaal op de locatie kan worden ingepast.

Rol OLCO

OlCO voert het integrale project- en procesmanagement voor vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw inclusief gymzaal, en gaf hiervoor initieel uitwerking aan de varianten voor renovatie en nieuwbouw. Deze uitwerking vond plaats aan de hand van een ruimtelijk en technisch Programma van Eisen dat gebruikt wordt ter bepaling van de ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassingsmogelijkheden en financiële haalbaarheid. Na toetsing aan het afwegingskader is het resulterende besluitvormingsproces afgerond. Momenteel stelt OLCO het projectplan en PvE op, waarmee het ontwerp- en bouwtraject in samenspraak met het schoolbestuur wordt begeleid.

Duurzaamheid

Zowel OLCO als Stichting Hilversumse Montessorischolen streven hoge duurzaamheidsambities na. Immers, beide partijen zijn overtuigd dat duurzaamheid niet alleen extra waarde creëert voor het gebouw en in lagere exploitatiekosten resulteert, maar ook een prettige en inspirerende leeromgeving oplevert.  Zodoende krijgt de nieuwbouw geen gasaansluiting en wordt het all-electric, waarmee het project past binnen de duurzaamheidsambitiies en vervult het een voorbeeldfunctie voor de gemeente en haar inwoners.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Robert Klein

Robert Klein

Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Leren

Ontdekkend leren in één gebouw

Variantenstudie De Noordwijkse School
Leren
Leren

Studeren, onderzoeken en samenwerken

Renovatie Fontys locatie Nexus, Eindhoven